Visie

Onze visie en pedagogisch project

MATER DEI CENTRUM is een gemengde basisschool, die behoort tot het gesubsidieerd vrij basis-onderwijs (GVBS).

Onze school behoort tot het schoolbestuur:

Vzw OZCS Noord-Kempen ( Onderwijsinstellingen van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar)

Mater Dei Centrum Missie en VISIE

  • MATER DEI CENTRUM BOUWT AAN EEN WARME SCHOOLGEMEENSCHAP, IN DIALOOG MET KINDEREN EN OUDERS EN LERAREN.

We werken aan een open, warme school, gedreven door een enthousiast en gemend team. Diversiteit van onze scholenpopulatie zien we niet als een obstakel, wel net als een verrijking! Dankzij diversiteit geven we de kinderen de kans om op te groeien tot echte wereldburgers met een realistisch beeld op de huidige en toekomstige maatschappij. We streven naar een fijne omgang tussen kinderen.

Waar ouders en leerkrachten in tandem instaan voor de opvoeding en ontwikkeling van elk kind. Waar iedereen welkom is, en ieders mening en inbreng waardevol is.

Een thuis waar de leerkrachten tussen de kinderen staan en waar de deur open staat!

We bieden een veilige omgeving aan, zowel voor de kinderen, als ouders als andere betrokkenen. We maken tijd voor iedere nood.

Ouders en derden worden als belangrijke partners beschouwd bij het gebeuren op de  school. We maken samen school: ouders, leerlingen, leerkrachten, externen. Hierbij staat welbevinden en betrokkenheid centraal. Een open communicatie is hierbij een essentieel onderdeel.

Onze eigen voorbeeldfunctie draagt bij tot een respectvolle omgang tussen de verschillende partijen.

  • ONZE SCHOOL ZIET HET ALS HAAR OPDRACHT HAAR KLEUTERS EN LEERLINGEN VANUIT EEN OPEN KATHOLIEKE LEVENSOVERTUIGING OP EEN INSPIRERENDE WIJZE VOOR TE BEREIDEN OP EEN KANSRIJKE TOEKOMST IN DE SAMENLEVING VAN MORGEN.

 

Als katholieke school gaan we volop in dialoog –  met andere levensvisies en overtuigingen. We verwelkomen iedereen gastvrij en  nemen tijd voor “samenzijn”.

Onze christelijke waarden en normen staan centraal in onze dagelijkse praktijk. Van daaruit proberen we de kinderen een houvast te bieden in deze huidige wereld. Door de wereld te ontdekken buiten de schoolmuren en de wereld te betrekken binnen de schoolmuren, geven we de kinderen de kans om met een respectvolle houding en brede blik in de samenleving van morgen te staan. We trachten de kinderen klaar te stomen voor een toekomst waarin ze zichzelf kunnen zijn. Dat fundament willen we bieden door te werken aan communicatie, zelfredzaamheid, zorgzaamheid en een positieve open geest. Zo kunnen ze als echte wereldburgers in het leven staan.

  • HIERTOE VERZORGT ZIJ KWALITEITSVOL ONDERWIJS OP BASIS VAN EIGEN TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN, ZORGBREED KIJKEN EN HANDELEN IN GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID EN SAMENWERKING.

 Leren is in onze school leren met handen, hart en hoofd. Met de handen wordt het “bewegen” tijdens de lessen bedoeld, ontdekken, leren, doen, maken,…. Met het hart het hele gevoelsleven en het hoofd geeft tenslotte het vermogen tot denken. Bij dit alles overkoepelen de kindeigen talenten deze werking.

Met HANDEN bedoelen we ontdekken, leren, doen, maken,… In alle lessen, dus ook bij taal- en rekenonderwijs is er beweging. Lopen, springen, dansen, klappen, helpen leerstof verwerven en vastzetten.

Bij HART hoort groei. Bij groei hoort warmte. Overgave, enthousiasme, zorgen voor elkaar, betrokkenheid stimuleren het leerproces. Dit als voorbeeld zien, opnemen en dan zelf in de praktijk zetten maakt van leren  een “warm” proces

Onder HOOFD verstaan we het abstract maken en vastzetten van nieuwe leerstof.   Zo is “onderwijs” een totaalverhaal. Kinderen krijgen onderwijs op maat. Elk kind groeit op zijn of haar eigen tempo.

  • HIERDOOR KOMT DE TOTALE PERSOONLIJKHEID VAN KLEUTERS EN LEERLINGEN TOT ONTPLOOIING ONDER HET MOTTO “SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN, SAMEN IN ONTWIKKELING”.

Dankzij een gemotiveerd en enthousiast team trachten we kinderen met plezier en motivatie naar school te laten komen. We zijn er van overtuigd dat kinderen beter tot  leren komen wanneer ze zich thuis voelen en goed in hun vel voelen.

We dagen ze uit tot leren met kindvriendelijke projecten vertrekkend uit hun leefwereld en  interesses.

Dit kan door klasdoorbrekend te werken, leren met en van elkaar, met de leerkracht als coach!

(vervolg: downloaden hiernaast)